Cymraeg

Actorion yn gludlunio seicoleg eu cymeriad

Ofnau a dyheadau Eileen

Ofnau a dyheadau Eileen

image

Jinx yn canfod cysur mewn harddwch

image

Ofnau a dyheadau Gethin

 

Testun mewn Cyd-destun

Postiwyd Mawrth 24, 2014

gan Greenburrows

Yn y tair wythnos ddiwethaf mae nifer o gyfarfodydd stiwdio wedi digwydd lle cefais gyfle i gyflwyno enghreifftiau o weithiau celf yn defnyddio amrywiaeth eang o ddefnyddiau, ac o’r trafodaethau hynny cododd awgrym o ddefnyddio testun. Mewn trafodaethau dilynol, ystyriwyd ym mha gyd-destunau y gellid arddangos testun a sut mae creu ystyr trwy’r berthynas rhwng safle ac arwydd. O ganlyniad i’r trafodaethau hyn yn y stiwdio dechreuodd y grŵp gwestiynu a oeddent am greu gwaith/gweithiau celf ar gyfer oriel yng Nghaerdydd, yn unol â’r cynllun, ai peidio. Yn ddiddorol, trafodwyd gosod gweithiau celf y tu allan i’r oriel, gan ysgogi dau syniad gwahanol ynghylch ble y gellid gosod gweithiau celf, fel y byddent ar gael i’w gweld gan gynulleidfaoedd Pobol y Cwm ledled y wlad. Y syniad cyntaf oedd defnyddio safle arddangos gweladwy iawn, sef y byrddau hysbysebu ar ochr ffordd, a’r ail oedd lleoli gweithiau celf yma ac acw yn y dirwedd, gweithiau cudd na fyddai ond yn weladwy i’r teithiwr craff. Yn amlwg, nid yw un ffordd o fynd ati’n golygu na ellir dilyn y llall; amser a ddengys i ba gyfeiriad y bydd yr actorion/cymeriadau’n penderfynu mynd â’u syniadau, efallai yr ymddengys ffyrdd o gysylltu’r ddau ddull hollol groes. Fel hwylusydd y prosiect rydw i wrth fy modd fod yr actorion mor uchelgeisiol wrth ystyried posibiliadau creu gwaith celf cyfoes ar y cyd.

 

Labordy Arogleuon

Postiwyd Mawrth 8, 2014

gan Greenburrows

Drwy lwc mi ddarganfûm wneuthurwr sebon crefftus yn byw yng Nghaerdydd, o’r enw Jordan Cuff. A minnau wedi bod yn chwilio ers tro byd am wneuthurwr sebon yng Nghymru, roeddwn yn ffodus iawn o ddarganfod Mr Cuff, gwneuthurwr sebon â blys am antur. Hyd yn hyn rydym wedi casglu data arogleuol wyth cymeriad, a chan ddefnyddio meddalwedd proffesiynol i ddadansoddi’r canfyddiadau, mae gennym wyth rysáit benodol ar gyfer sebon sydd yn adlewyrchu hoff arogleuon y cymeriadau go iawn.

 

 

 

 

Yno yn Strydoedd Cwmderi mae Cyfoeth o Botensial

Postiwyd Chwefror 23, 2014

gan Greenburrows

Rwyf wedi cael fy nghyflwyno i bron bob un o’r cymeriadau, trwy’r actorion sy’n eu chwarae, a bellach gall y broses greu gychwyn. Mewn sgyrsiau gyda’r actorion cefais wybod am gyfoeth o fedrau llaw; mae yma blymwyr, plastrwyr, dylunwyr, arlunwyr, crochenwyr, ffotograffwyr ac ysgrifenwyr (os gellir cyfrif bod ysgrifennu’n weithred grefftus). Mae gwybod am fedrau creadigol a chrefftus yr actorion yn sicr yn symbylu gobaith ynglŷn â hyder y cymeriad i gymryd rhan yng ngweithgareddau’r cyfnod preswyl.

Yn sgîl y trafodaethau wyneb yn wyneb â’r actorion, mae themâu wedi dechrau brigo i’r wyneb; themâu digon eang i gynnwys gwahanol agweddau ar y cymeriad a digon penodol i weithredu fel trosiadau ystyrlon am y broses o gymryd rhan.

O’r pwynt hwn ymlaen, un peth sy’n allweddol yw’r angen i ganfod y pocedi aer i chwarae ynddynt mewn rhaglen waith orlawn, yn ffilmio 70 tudalen, bum diwrnod yr wythnos!

 

 

 

Yr ystafell uwchben y Deri lle bydd yr actor, y cymeriad a’r artist yn cwrdd i wneud cyswllt creadigol.

IMG_6126

 

Actorion yn dod â’u Cymeriadau i’r Ystafell Wen

Chwefror 5, 2014

gan Greenburrows

Gan gwrdd â’r actorion fesul un, dechreuais lunio darlun o agwedd eu cymeriad nhw at y posibilrwydd o gyd-greu gwaith celf. Fel gydag unrhyw gymuned, byddai lefelau brwdfrydedd yn amrywio yn ôl agwedd y cymeriad at fywyd. Er mwyn canolbwyntio ar sensitifrwydd y cymeriad i’r byd gweledol cymerodd pob cymeriad holiadur roeddwn i wedi’i baratoi i ffwrdd gyda nhw. Dan y teitl “Llygad Cwmderi” mae’r holiadur yn gofyn i’r cymeriadau ystyried eu profiadau o bleser gweledol. Mae’r ymchwiliad cychwynnol hwn i fyd synhwyrau’r cast o gymeriadau’n parhau, ac mae gen i 25 o actorion/gymeriadau i’w cyfarfod o hyd.

 

Y tu ôl i’r llenni caeedig mae gofod y cyfnod preswyl yn ymffurfio.

Llun | Postiwyd Ionawr 23, 2014

gan Greenburrows

| Tagiwyd Cynllun Artist Preswyl, cymunedau creadigol, celf gyfranogol | Gadael sylw | Golygu

Bydd Inga yn dechrau’r cyfnod preswyl yn Ionawr 2014 wedi’i lleoli yn stiwdios cynhyrchu Pobol y Cwm.  Gyda chefnogaeth Cyngor y Celfyddydau, nod y cynllun preswyl yw archwilio’r modd y gallai artist sydd â diddordeb mewn datblygu methodoleg ymhellach ar gyfer ymarfer celf gyfranogol, wneud hynny o fewn cymuned ffuglennol. Un o amcanion y cynllun preswyl yw gwyntyllu trafodaeth gyhoeddus am berthnasedd celf gyfoes, a hynny o fewn cyd-destun cyfres ddrama deledu.

http://ingaburrows.com/

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s